INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společností Trans World Hotels & Entertainment, a.s.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., se sídlem č.p. 64, 345 32 Česká Kubice, IČO: 643 58 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492 (dále jen „TWHE“), je společností, která provozuje hazardní hru technická hra podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) a živou hru podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), přičemž tyto hazardní hry provozuje na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č.j. MF
19127/2017/34-10 rozhodnutí č.j. MF 19130/2017/34-26 (dále jen „Základní povolení“). Společnost TWHE provozuje hazardní hry v těchto kasinech:

 • provozovna PALASINO kasino Česká Kubice, umístěná na adrese č. p. 64, 345 32 Česká Kubice,
 • provozovna PALASINO kasino Dolní Dvořiště, umístěná na adrese č. p. 225, 382 72 Dolní Dvořiště,
 • provozovna PALASINO kasino Hatě, umístěná na adrese Chvalovice, Hatě 199, 669 02 Znojmo

TWHE provozuje hazardní hry v kasinech na základě herního plánu pro živou hru a herního plánu pro technickou hru. Tyto herní plány byly schváleny Ministerstvem financí České republiky v rámci Základních povolení a jsou umístěny na recepci jednotlivých kasin TWHE a na internetových stránkách www.palasino.cz (dále jen „herní plán pro živou hru“, „herní plán pro technickou hru“ nebo společně „herní plány“). TWHE i všichni návštěvníci kasina jsou povinni řídit se ustanoveními herních plánů.

Z titulu svého předmětu podnikání vystupuje TWHE jako správce osobních údajů svých zákazníků tak, jak mu to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Účelem tohoto textu je informovat Vás, jakožto zákazníky TWHE, o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého
právního důvodu ve smyslu článku 6 odst. 1 GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje.

2. Zpracování na základě plnění právní povinnosti

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti.

AML ZÁKON

2.1. Rozsah osobních údajů

Společnost TWHE je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a v rámci své činnosti je tak povinna provádět řadu opatření pro odhalování podezřelých obchodů apod. Vedle AML zákona je TWHE povinna dodržovat také povinnosti
stanovené Systémem vnitřních zásad, který je vnitřní směrnicí upravující povinnosti stanovené AML zákonem v rámci konkrétní činnosti TWHE. Povinnosti stanovené AML zákonem TWHE plní v rámci provozování hazardních her a rovněž v rámci provozování směnárny. V rámci plnění povinností stanovených AML zákonem a systémem vnitřních zásad zpracovává TWHE tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Typ průkazu totožnosti
 • Číslo průkazu totožnosti
 • Stát/orgán vydávající průkaztotožnosti
 • Doba platnosti průkazu totožnosti
 • Kopie průkazu totožnosti
 • Údaj o uplatňování mezinárodních sankcí
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Zdroj peněžních prostředků
 • Kopie dokumentů dokládajících zdroj peněžních prostředků
 • Veřejně dostupné informace vypovídající o rizikovém profilu klienta (informace zveřejněné na sociálních

  sítích, v insolvenčním rejstříku, v evidenci exekucí, v dalších veřejných rejstřících a seznamech)

 • Frekvence vstupů do kasina
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Přesný popis hry

2.2. Účelzpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje vyjmenované v tomto článku jsou TWHE zpracovávány pro účely řádného provozování hazardních her a plnění povinností souvisejících s odhalováním legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2.3. Doba uložení osobních údajů

Podle ustanovení § 16 AML zákona je TWHE povinna uchovávat veškeré osobní údaje získané podle tohoto článku po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s Vámi, tj. po zrušení Vaší registrace. Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku TWHE uchovává elektronicky v rámci svého vnitřního systému. Registrační formuláře, na nichž jsou uvedeny Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Typ průkazu totožnosti
 • Číslo průkazu totožnosti
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Údaj o uplatňování mezinárodních sankcí,
 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení IT.

2.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě AML zákona jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Oddělení dohledu
 • Obsluha koncových zařízeních technické hry
 • Obsluha živé hry mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu
 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Údaj o politicky exponované osobě
 • Údaj o zdroji peněžních prostředků
 • Veřejně dostupné informace
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Přesný popis hry.

Osobní údaje zpracovávané na základě AML zákona zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company
incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

2.5. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze uzavřít obchodní vztah mezi Vámi a TWHE.
ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH

Na základě povinností, které jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách, zpracovává TWHE níže vymezené osobní
údaje.

2.6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Jméno
 • Příjmení
 • Rodné příjmení
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Státní občanství

Identifikační údaje je TWHE podle § 46 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 10 let.

2.7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Mobilní telefon
 • E-mail
 • Identifikátor datové schránky
 • Adresa

Kontaktní údaje TWHE uchovává po dobu trvání obchodního vztahu.

2.8. ÚDAJE O ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH

 • Délka účasti na hře
 • Sebeomezující opatření
 • Frekvence účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Nákup a výměna žetonů

Veškeré údaje související s transakcemi v rámci živé hry je TWHE podle § 58 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 10 let. Veškeré údaje související s transakcemi v rámci technické hry je TWHE podle Základního povolení pro provozování technické hry povinna uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich vzniku. V souladu s touto povinností tyto údaje TWHE uchovává po dobu 10 let. Údaje týkající se nastavení sebeomezujících opatření jsou TWHE uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu, tj. po dobu trvání Vašíregistrace.

2.9. KAMEROVÝ SYSTÉM

Podle § 72 zákona o hazardních hrách je TWHE povinna vybavit kasino kamerovým systémem, který po celou provozní dobu kasina monitoruje celou plochu kasina. Společně s obrazem je  zaznamenáván i zvuk. Záznam kasina je dále využíván při vyšetřování incidentů v kasinu a v dalších případech souvisejících s provozem kasina. Záznam pořízený monitorovacím zařízením je TWHE podle § 72 odst. 5 zákona o hazardních hrách povinna uchovávat po dobu 2 let.

2.10. INCIDENTY V KASINU

V případě, kdy v kasinu dojde k jakémukoliv jednání hráče, které je svou povahou porušením herního plánu, nebo je dáno podezření, že k takovému jednání došlo, je TWHE podle herního
plánu povinna sepsat záznam obsahující následující údaje: 

 • Identifikační údaje hráče
 • Povaha incidentu a popis okolností jeho vzniku
 • Datum vydání zákazu vstupu do kasina a doba jeho trvání

Osobní údaje zpracovávané v případě incidentů v kasinu jsou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a TWHE. V případě udělení zákazu vstupu do kasina na dobu neomezenou jsou osobní údaje podle tohoto ustanovení uchovávány trvale.

Osobní údaje zpracovávané v případě incidentů v kasinu jsou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a TWHE. V případě udělení zákazu vstupu do kasina na dobu neomezenou jsou osobní údaje podle tohoto ustanovení uchovávány trvale.

Na základě povinností, které jsou stanoveny herními plány ve spojení se zákonem o hazardních hrách, zpracovává TWHE rovněž tyto osobní údaje:

 • Podpis
 • Svéprávnost

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku uchovává TWHE po dobu trvání obchodního vztahu.

2.12. Účelzpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku
jsou TWHE zpracovávány pro účely řádného provozování
hazardních her.

2.13. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení IT.
  Zaměstnanci TWHE pracující v odděleních nebo pracovních pozicích:
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha koncových zařízeních technické hry
 • Obsluha živé hry
  mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu
 • Jméno
 • Příjmení
 • Rodné příjmení
 • Frekvence účasti na hře
 • Incidenty v kasinu a jejich průběh
 • Fotografie
 • Datum vydánízákazu do kasina a doba jeho trvání
 • Délka účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry
 • Nákup a výměna žetonů
 • Sebeomezující opatření
 • Záznam kasina

V případě vyšetřování incidentů v kasinu je záznam kasina v některých případech zobrazován i hráčům, kteří se incidentu dopustili, nebo je dáno podezření, že se incidentu dopustili.
Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company

incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA,
United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

2.14. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané podle zákona o hazardních hrách TWHE uchovává elektronicky v rámci svého vnitřního systému. V případě neposkytnutí těchto uvedených osobních údajů nelze
uzavřít obchodní vztah mezi Vámi a TWHE.

OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
Podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je TWHE povinna provést bezhotovostně všechny platby přesahující částku 270 000 Kč. V případě takové platby TWHE vyhotovuje
formulář pro bezhotovostní platby, v jehož rámci jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Číslo účtu
 • IBAN
 • Název banky
 • Swift Code
 • Částka k převodu

2.15. Účelzpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v rámci formuláře pro bezhotovostní platby jsou TWHE zpracovávány za účelem plnění povinností podle zákona o omezení plateb v hotovosti.

2.16. Doba uložení osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že TWHE je povinna uchovávat veškerá data o transakcích spojených s živou a technickou hrou po dobu 10 let, uchovává TWHE originál a elektronickou kopii formulářů
pro bezhotovostní platby rovněž po dobu 10 let.

2.17. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o omezení plateb v hotovosti jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Pokladna
 • Oddělení IT

2.18. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze provést platbu částky přesahující hodnotu 270 000 Kč, a to jak v hotovosti, tak bezhotovostně.

3. Zpracování na základě souhlasu

MARKETING

3.1. Rozsah osobních údajů

TWHE zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Mobilní telefon
 • E-mail
 • Podpis

3.2. Účelzpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsou TWHE zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány v případě, kdy TWHE nezískala Vaše osobní
údaje v souvislostis Vaší účastí na hazardních hrách nebo v rámci obchodních sdělení nedochází k nabízení vlastních hazardních her společnosti TWHE.

3.3. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu jsou TWHE uchovávány po dobu 5 let a jsou uchovávány v elektronické podobě ve vnitřním systému TWHE. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze TWHE.

3.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělenímarketingu
 • Director of Casino Operations
 • Management
 • Oddělenímarketingu
 • Director of Casino Operations

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

3.5. Další informace o zpracování osobních údajů

Nejste povinen/na poskytnout TWHE osobní údaje uvedené
v tomto článku. V případě, kdy neposkytnete osobní údaje
uvedené v tomto článku, nebudou Vám zasílána obchodní
sdělení.

Souhlasse zpracováním osobních údajů jste oprávněn/a kdykoliv
odvolat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • [e-mail. info@acc.cz]
 • [telefonní číslo: +420 379 792011]
 • [adresa: Česká Kubice 64, 345 32 Česká Kubice]
4. Zpracování na základě plnění smlouvy

4.1. Rozsah osobních údajů

Na základě plněnísmlouvy zpracovává TWHE tyto osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • ID číslo hosta
 • Vklady, výhry a prohry
 • Frekvence vstupů do kasina
 • Frekvence účasti na hře
 • Preferované hry
 • Food&Beverage preference

4.2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti ve věrnostním programu Bonus Program kasin PALASINO a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a TWHE, jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu.

4.3. Doba uchování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti ve věrnostním programu Bonus Program kasin PALASINO a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a TWHE, jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu. Výše uvedené údaje jsou uchovávány TWHE po dobu Vaší účasti ve věrnostním programu, tj. po dobu účinnosti smlouvy o takové účasti. Osobní údaje jsou uchovávány pouze elektronicky v interním systému společnosti TWHE. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE.

4.4. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělení marketingu

Zaměstnanci TWHE pracující v odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Recepce
 • Pokladna
 • IT oddělení
 • Food&Beverage
 • Obsluha živé hry
 • Obsluha technické hry

mají přístup pouze k osobním údajům v rozsahu

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Datum narození
 • Preferované hry
 • Food&Beverage preference

Osobní údaje zpracovávané pro účely účasti ve věrnostním programu zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost Intelligent Gaming Systems Limited, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom, poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

4.5. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněna účast ve věrnostním programu Bonus Program kasin
PALASINO.

ÚČAST NA HAZARDNÍ HŘE
TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je účast na hazardních hrách v kasinech PALASINO.

4.6. Rozsah osobních údajů

Vedle údajů, které je v souvislosti s účastí na hazardních hrách TWHE povinna zpracovávat na základě zákona o hazardních hrách, zpracovává TWHE na základě plnění smlouvy o účasti na
hazardních hrách tyto osobní údaje:

 • ID číslo hosta
 • Fotografie

V případě, kdy dochází k výplatě peněžních prostředků bezhotovostně, zpracovává TWHE rovněž následující osobní údaje:

 • Číslo platební karty
 • Doba platnosti platební karty

4.7. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na hazardních hrách v kasinu, umožnění Vaší identifikace při vstupu do kasina a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o účasti na hazardních hrách.

4.8. Doba uchování osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že TWHE je povinna uchovávat veškerá data získaná pro účely plnění povinností podle AML zákona po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu, uchovává TWHE
osobní údaje podle tohoto článku rovněž po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu.

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE.

4.9. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha technické hry
 • Obsluha živé hry
 • Oddělení IT

Osobní údaje zpracovávané podle smlouvy o účasti na hazardní hře zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House,
Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

4.10. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněna účast na hazardních hrách v kasinech PALASINO.

PŘEPRAVOVÁNÍ HRÁČŮ DO KASINA
TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je Vaše přeprava z a do kasin PALASINO.

4.11. Rozsah osobních údajů

Na základě plnění smlouvy o přepravě z a do kasina zpracovává TWHE tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení

4.12. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na hazardních hrách v kasinu, umožnění Vaší autobusové přepravy z a do kasin PALASINO a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy o přepravě.

4.13. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje podle tohoto článku uchovává TWHE po dobu jednoho měsíce od ukončení Vaší přepravy z a do kasin PALASINO, a to v elektronické podobě. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE.

4.14. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy o přepravě jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Oddělení IT

4.15. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněna přeprava z a do kasin PALASINO.

ÚSCHOVA V ŠATNĚ KASINA
TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je úschova Vašich osobních věcí v šatně kasin PALASINO , a to pouze v
případě, kdy dojde ke ztrátě čísla identifikujícího Vaše osobní věci.

4.16. Rozsah osobních údajů

Na základě plnění smlouvy o přepravě do kasina zpracovává TWHE tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa (trvalý nebo jiný pobyt)
 • Mobilní telefon
 • Popis oděvu
 • Podpis

4.17. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění identifikace Vašich osobních věcí odložených v šatně kasin PALASINOv případě, kdy dojde ke ztrátě Vašeho čísla, na jehož základě k této identifikaci běžně dochází.

4.18. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje podle tohoto článku uchovává TWHE po dobu tří měsíců od ztráty tohoto čísla, a to pouze v písemné podobě. Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k likvidaci
formuláře obsahujícího Vaše osobní údaje podle tohoto článku.

4.19. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Security

4.20. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze identifikovat a předat Vaše osobní věci uschované v šatně
kasin PALASINO .

SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je účast na spotřebitelských soutěžích pořádaných TWHE.

4.21. Rozsah osobních údajů

Na základě plněnísmlouvy o Vaší účasti na spotřebitelské soutěži zpracovává tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • ID číslo hosta
 • Čas příchodu do kasina
 • Číslo tiketu pro účast ve spotřebitelské soutěži
 • Výhra

4.22. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti na spotřebitelských soutěžích pořádaných TWHE a plnění dalších práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o účasti na spotřebitelské soutěži.

4.23. Doba uchování osobních údajů

TWHE uchovává osobní údaje získané pro účely účasti na spotřebitelských soutěžích po dobu 2 měsíců od skončení spotřebitelské soutěže, a to v elektronické podobě v rámci
vnitřního systému TWHE a rovněž písemně v podobě herních tiketů.

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE a k likvidaci herních tiketů.

4.24. Přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě zákona o hazardních hrách jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních nebo pracovních pozicích:

 • Management
 • Pokladna
 • Recepce

Osobní údaje zpracovávané podle smlouvy o účasti na hazardní hře zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House,
Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány. 

4.25. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněna účast na spotřebitelské soutěži v kasinech PALASINO.

5. Zpracování na základě oprávněného zájmu

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů.

KAMEROVÝ SYSTÉM

5.1. Rozsah osobních údajů

Na základě právního titulu oprávněného zájmu správce provozuje TWHE kamerový systém v následujících prostorech: parkoviště

5.2. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku TWHE a hostů kasina, vzhledem ke skutečnosti, že v prostorech, v nichž je kamerový systém umístěn, dochází často k manipulaci
s majetkem TWHE a hostů kasina.

5.3. Doba uchování osobních údajů

Záznamy kamerového systému jsou uchovávány TWHE po dobu deseti dní.

5.4. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích:

 • Management
 • Oddělení kamerového dohledu
 • Oddělení IT

5.5. Další informace o zpracování osobních údajů, test proporcionality

Pro ochranu majetku společnosti TWHE, majetku Vašeho i majetku ostatních hostů kasin PALASINO, se jeví použití kamerového systému jako nejúčelnější způsob dosaženípožadovaných cílů. V takovém případě je tedy nezbytné zasáhnout do Vašeho práva na ochranu soukromí, jelikož je dán zájem společnosti TWHE na provozování kamerového systému a provádění výše uvedené ochrany.

Společnost TWHE provozuje kamerový systém v co nejmenším možném rozsahu, včetně omezení doby uchování kamerových záznamů.

VÝPLATA VYSOKÝCH VÝHER
TWHE zpracovává Vaše osobní údaje v případě, kdy v kasinech PALASINO získáte výhru nejméně ve výši EUR 10 000.

5.6. Rozsah osobních údajů

TWHE zpracovává Vaše osobní údaje podle tohoto článku v následujícím rozsahu:

 • ID číslo hosta
 • Délka účasti na hře
 • Vklady, výhry a prohry

5.7. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v případě výher převyšujících částku EUR 10 000 je umožnění TWHE ověření řádného průběhu hry.

5.8. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou TWHE uchovávány po dobu 1 měsíce od výhry. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze TWHE.

5.9. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či
pracovních pozicích:

 • Management
 • Recepce
 • Pokladna
 • Oddělení dohledu
 • Obsluha technické hry
 • Obsluha živé hry
 • Oddělení IT

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé::

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House,
Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém, v němž jsou osobní údaje uchovávány.

5.10. Další údaje o zpracování osobních údajů, test proporcionality

Společnost TWHE má oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany svého majetku a ověření, že vysoká výhra byla získána oprávněně na základě hry probíhající
řádným způsobem.

MARKETING

5.11. Rozsah osobních údajů

TWHE zpracovává Vaše osobní údaje podle tohoto článku v následujícím rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail

5.12. Účelzpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Společnost TWHE má oprávněný zájem na provádění přímého marketingu pro své služby.

Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány pouze v případě, kdy TWHE získala Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím služeb hazardních her a v rámci obchodních sdělení dochází k nabízení hazardních her společnosti TWHE.

5.13. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou TWHE uchovávány po dobu 5 let. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování
osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze TWHE.

5.14. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích:

 • Management
 • Marketing
 • Director of Casino Operations

Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-Společnost INTELLIGENT GAMING SYSTEMS LIMITED, a company incorporated in England & Wales with company number 06979780 and its registered office at Unit 2, Aniseed House, Broadgat, Oldham Business Park, Chadderton, Oldham, OL9 9XA, United Kingdom , poskytovatel systému IGS Neon CMS systém. Společnost SaFra NETidea s.r.o., se sídlem Lochotínská 1217/4,
301 00 Plzeň, IČ: 04410891, DIČ CZ04410891

-Marketingová služba MailChimp, poskytovaná společností The Rocket Science Group, LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA 

-Marketingová služba TxtLocal Ltd, comany number 5578161, VAT Number GB 876 2738 79, registrovaná v IMImobile, 5 St. John's Lane, Farringdon, London, EC1M 4BH, která obchoduje jako „Textlocal“

5.15. Další údaje o zpracování osobních údajů

V případě, kdy si nepřejete, aby Vám byla zasílána obchodní sdělení, můžete se z jejich odebírání kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu zaslaného v rámci každého obchodního sdělení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace o zpracování osobních údajů byly zpracovány za účelem informování o účelů, způsobu a právních důvodech zpracování osobních údajů poskytnutých účastníky hazardních her společnosti TWHE. Jsou dostupné ve všech provozovnách kasin PALASINO , zároveň jsou dostupné online na adrese www.palasino.cz Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ke dni 25.března 2022.


Stáhnout GDPR
Kontaktujte nás pro další otázky.